سه سوال اول

همیشه چند سوال ذهنم را مشغول کرده است شاید دید و نظر دیگران کمکی کند

در دنیایی که ما زندگی می کنیم دین رویکردی بر ساده زیستی و دور از تجملات دارد و چنان که می دانید سنت رسول و امام علی نیز بر همین شیوه بوده است .چگونه میشود ادم مذهب ودین خود را بر راه راست نگه دارد و در عین حال ساده زیستی و دور بودن از تجملات را در زندگی فردی و جمعی خود سر لوحه قرار دهد؟با توجه به این نکته که جامعه ساختاری طبقاتی داشته و سیستم سرمایه داری  بر آن حاکم است و هر دوی اینها با نفس دین در تقابل است . البته بگویم توضیحات و دلایل بعد از حضرت رسول و امام علی  و روایات و نقلیات علمایی که همه چیز را با ساخت و جعل روایاتی خاص توجیه می کنند  را در جواب نمی خواهم .صرفا از سنت رسول و حضرت علی صرفا و قران .

آیا مصلحت اندیشی که فعلا در دین باب شده است در صدر اسلام و در قران هم جایی به آن اشاره شده است؟ و یا ساخته و پرداخته علمایی است که از دین نان می خورند؟

آیا سنت و عرف که در هر دوره ایی بسته به شرایط اجتماعی و تاریخی متفاوت است , بر آیات و احادیث حضرت رسول و حضرت علی  برتری دارد؟که در جامعه و زندگی خود ما آنها را گاه واجب می دانیم و اصل قرار می دهیم؟ یا ایراد از ماست که ترس متفاوت بودن کوتاه میاییم؟

فعلا همین سه سوال کافیست .کسی کمکی کند خدایش پاداش والا عطایش نماید .

2 مرداد 90

/ 1 نظر / 13 بازدید
هادی صداقت

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست